bot_img  
  top  
   
  back  
 
 

intelligentie-onderzoek

Een intelligentie-onderzoek (of IQ-test) wordt gebruikt om zicht te krijgen op de cognitieve mogelijkheden van een kind. Een intelligentie-onderzoek kan worden uitgevoerd op initiatief van school, of van de ouders. Er zijn meerdere redenen om een intelligentietest te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld:

  • de schoolkeuze is niet helemaal duidelijk. U vraagt zich af welk niveau het beste bij uw kind past.
  • uw kind presteert minder goed of juist heel goed bij bepaalde schoolvakken.
  • u wilt zicht krijgen op de sterke en zwakke kanten van uw kind.
  • u wilt advies krijgen voor de begeleiding van uw kind.

Het onderzoek
De intelligentie van uw kind wordt vastgesteld met de WISC-V. In Nederland is dit de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. De test bestaat uit verschillende onderdelen, die steeds een beroep doen op een ander deel van de intelligentie. De afname duurt 2 tot 3 uur.
Er wordt niet alleen gekeken naar de scores op de verschillende onderdelen. Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit observatiegegevens. Door uw kind te observeren wordt informatie verkregen over bijvoorbeeld taakaanpak, werkhouding en concentratie. Het intelligentie-onderzoek  wordt afgenomen door drs. Claire Coombes, psycholoog en remedial teacher.          

De resultaten
De resultaten worden uitgewerkt in een verslag en aangevuld met advies. Het verslag wordt met u doorgenomen, en kan bijvoorbeeld aanknopingspunten bieden voor de verdere begeleiding.

Wij houden het tarief voor het intelligentie-onderzoek uit principe zo laag mogelijk.